Konkursy dla województwa lubelskiego

euro-371330_1280Prowadzenie własnej firmy nie jest łatwym zadaniem. Ogrom kosztów z jakimi muszą się mierzyć przedsiębiorcy często prowadzą do ich upadku. Obecnie mamy możliwość skorzystania z wielu programów pomocowych, które stoją przed nami otworem. Fundusze Unijne oraz organizowane za ich pomocą konkursy są ogromną szansą na rozwój małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce. Również na terenie województwa lubelskiego aktualnie trwają konkursy, które wspierają lokalny biznes, sferę B+R, innowacyjność czy działania na rzecz aktywnego włączenia.

 

Pierwszy z nich  realizowany jest w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.  Wniosek o uczestnictwo w konkursie składamy w LAWP do 18.02.2016. Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych, takich jak: aparatury i urządzenia laboratoryjne  oraz wartości niematerialne i prawne, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Kolejny konkurs dotyczy Działania 1.2 Badania celowe. Wniosek w tym przypadku również jest składany w LAWP do 18.02.2016. Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących już produktów/usług, czy procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in.:  koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

business-561388_1280

Na terenie województwa lubelskiego trwa również konkurs z obszaru Działania 11.1 Aktywne włączenie. Wniosek można składać w WUP w Lublinie do 30.06.2016.  Dofinansowanie przeznaczone jest dla instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; podmiotów reintegracyjnych, ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych, działających w obszarze rynku pracy/pomocy i integracji społecznej; Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym jednostek pomocy społecznej; PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); Ochotniczych Hufców Pracy; centrów aktywności lokalnej na realizację programów:

1) na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową;

2) kompleksowych programów reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, realizowanych głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

 

Tekst  – Monika Choina Zielińska, Joanna Adamczuk,

Firma Spektra – http://spektra.info.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.